PROJEKTY 2015-
| 0-15 | 15-30 | 30-33 |
Nabídka seminářů pro pedagogy v rámci udržitelnosti projektu "Na jedné lodi"
02. 09. 2016Závěrečné výstupy projektu Na jedné lodi
17. 09. 2012

Projekt Na jedné lodi byl realizován od prosince 2009 do června 2012. V tomto období bylo vytvořeno 17 výukových programů s osobnostní a multikulturní tematikou (8 pro I. stupeň ZŠ a 9 pro II. stupeň ZŠ) a zároveň ke každému programu byly vytvořeny metodické listy pro pedagogy. Metodický list vždy obsahuje shrnutí konkrétního výukového programu, navazující aktivity, náměty na další práci i doporučené informační zdroje. To vše umožní pedagogům snadněji navázat na absolvovaný výukový program v běžné výuce ve škole.

V rámci projektu také probíhala výuka ve školách. Každá zúčastněná třída absolvovala 4 výukové programy (2 úvodní a 2 navazující dle výběru učitele). Celkem se do projektu zapojilo 66 třídních kolektivů ze ZŠ v Jihočeském kraji a počet odučených dětí se vyšplhal na číslo 1275.

Pro pedagogické pracovníky bylo zorganizováno 9 vzdělávacích programů zaměřených na různá témata související s tematikou rovnoprávného postavení všech lidí ve společnosti. Celkem se projektových aktivit zúčastnilo 197 pedagogických pracovníků.

Zájemci si mohou rozšířit povědomí o multikulturní tematice prostřednictvím publikací z knihovny CEGV Cassiopeia, internetového portálu www.cegv-cassiopeia.cz nebo přihlášením k odebírání emailového Infoservisu na mkv@cegv-cassiopeia.cz.

Výstupy z projektu je možné využívat i po skončení projektu:

  • Internetový portál na www.cegv-cassiopeia.cz – Multikulturní výchova
       
  • Výukové programy jsou k objednání na www.cegv-cassioepa.cz záložka Objendávací systém
  • Nabídka seminářů pro pedagogy je na www.cegv-cassioepia.cz sekce Multikulturní výchova - Pedagogové
  • Metodické listy volně ke stažení na www.cegv-cassioepia.cz sekce Multikulturní výchova – Publikace
  • Knihovna – informace o knihovně včetně elektronického katalogu na www.cegv-cassioepia.cz sekce Multikulturní výchova – knihovna
  • Infoservis – přihlášky k odběru na mkv@cegv-cassiopeia.cz


Ukončení projektu „Na jedné lodi“
06. 07. 2012


Centrum Cassiopeia realizovalo od prosince 2009 do června 2012 projekt „Na jedné lodi“. Projekt se zaměřoval na podporu zkvalitnění multikulturní výchovy na školách v Jihočeském kraji, kterou je každá škola povinna zařadit do svých osnov. Žáci se účastnili cyklu výukových programů věnovanému tomuto tématu. Pedagogové se mohli účastnit školení, využívat metodické materiály, navštěvovat nově otevřenou knihovnu nebo být informováni o novinkách z této oblasti prostřednictvím e-mailového Infoservisu. Aktivity projektu byly pro všechny zúčastněné zdarma díky spolufinancování z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Do projektu se zapojilo 66 tříd základních škol Jihočeského kraje s celkem 1 275 žáky a metodickou podporu získalo 197 pedagogických pracovníků.

Výukové programy byly vedeny interaktivní formou, každý žák měl možnost svobodně vyjádřit svůj názor, reflektovat svůj názor a vše řečené s ostatními žáky. Kromě diskusních aktivit si žáci osvojené znalosti a dovednosti zkoušeli i prakticky, prostřednictvím různých činností a her. Tematicky se projekt věnoval vnímání různých skupin lidí (věkových, profesních, národnostních, zájmových atd.) většinovou společností. Žáci byli vedeni k uvědomění si rozmanitosti mezi lidmi a uvědomení si jedinečnosti každého z nás. Projekt napomáhal vytváření multikulturně otevřeného prostředí s důrazem na porozumění, respekt a toleranci mezi lidmi.

Výukové programy byly zařazeny do standardní nabídky centra Cassiopeia, e-mailový Infoservis pokračuje, stejně tak jako knihovna, která je nadále přístupná pedagogům i veřejnosti.


Projekt Na jedné lodi
07. 06. 2012
Hlavním cílem projektu je podpořit zkvalitnění realizace průřezového tématu Multikulturní výchova (MKV) na školách v Jihočeském kraji a rozšířit povědomí o multikulturní tematice. Projekt zároveň napomáhá k vytváření multikulturně přátelského prostředí ve škole, s důrazem na porozumění, respekt a toleranci příslušníků různých sociokulturních skupin. Pozitivní zkušenost z takového prostředí, spolu s kvalitní realizací MKV, přispěje k prevenci rasismu a xenofobie.


Na jedné lodi
07. 06. 2012

Cílů projektu dosahujeme pomocí následujících aktivit:

A: Cyklus výukových programů pro žáky
– je určen pro žáky I. i II. stupně ZŠ a nižších stupňů víceletých gymnázií.
Přihlášením do projektu Na jedné lodi se třída zavazuje zúčastnit se 2 úvodních programů s multikulturní tematikou a 2 navazujících libovolných programů z naší nabídky. V současné době se realizují aktivity ve školách.

B: Metodická podpora pedagogů při implementaci MKV do výuky
– realizace seminářů pro pedagogy, vytváření metodických materiálů pro pedagogy, provoz internetových stránek včetně infoservisu, provoz knihovny s publikacemi týkající se multikulturní tematiky. 

Na realizaci projektu se podílejí:
Ing. Bianka Machová – koordinátorka a lektorka
Mgr. et Bc. Martina Tušková – lektorka
Mgr. et Bc. Dita Kalousová – lektorka
Bc. Alena Kurzová– infoservis
Ing. Josef Kubín – administrátor

Celý název projektu:
Na jedné lodi - implementace multikulturní výchovy do ŠVP

Registrační číslo projektu:

CZ.1.07/1.2.06/02.0014Výukové programy
07. 06. 2012

V rámci projektu Na jedné lodi vznikly výukové programy pro žáky základních škol.

Přehled výukových programů pro I. stupeň ZŠ je ke stažení zde a pro II. stupeň ke stažení zde.


Metodické listy pro pedagogy
06. 06. 2012

V rámci projektu Na jedné lodi vznikly Metodické listy pro pedagogy I. stupně, které se vztahují vždy k stejnojmennému výukovému programu a jsou ke stažení v elektronické podobě zde.


Metodické listy pro pedagogy II. stupně
06. 06. 2012

V rámci projektu Na jedné lodi vznikly Metodické listy pro pedagogy II. stupně, které se vztahují vždy k stejnojmennému výukovému programu a jsou ke stažení v elektronické podobě zde.


Agrese a agresivita dětí a mládeže - Šikana ve školní třídě
05. 06. 2012

Ve středu 30. 5. 2012 se v prostorách Krajského úřadu ČB (ul. Boženy Němcové 49/3) uskutečnil seminář vedený speciální pedagožkou Mgr. Marikou Kropíkovou. Paní Mgr. Marika Kropíková má dlouholeté zkušenosti v oboru, od roku 2010 pracuje také jako lektor NIDV (Národní institut dalšího vzdělávání). Přednáší témata vztahující se k prevenci sociálně patologických jevů, zabývá se prací se znevýhodněnými žáky, drogovou problematikou dětí a mládeže a celkově prací se třídou a žákem.

Dopolední blok semináře byl věnován agresi a agresivitě u dětí a mládeže, v odpolední části jsme se věnovali tématu šikany ve školní třídě. První část byla zaměřena zejména na rozpoznávání forem a příčin agrese, na pochopení základních pojmů, na příčiny vzniku narušených vztahů v kolektivu nebo na různé formy řešení agrese. Druhá, odpolední část se týkala vzniku a vývoje šikany, typologií oběti a agresora, rozpoznání šikany (a jejího stadia) a konkrétními možnostmi jejího řešení.

Seminář byl veden velmi poutavou a zajímavou formou, nechyběly praktické příklady ze života a učitelé si prostřednictvím didaktické hry sami mohli vyzkoušet pocit šikanovaného a odstrkovaného jedince. Fotografie ze semináře si můžete prohlédnout zde.Seminář se uskutečnil v rámci projektu Na jedné lodi.ŠIKANA – SUPERVIZNÍ SETKÁNÍ
03. 06. 2012


V pondělí 28. 5. 2012 se v prostorách Krajského úřadu ČB  uskutečnil seminář na téma „Šikana – supervizní setkání“. Seminář byl určen pedagogům, kteří již mají základní znalosti v problematice šikany a zkušenosti s jejím řešením. Prostřednictvím rozboru konkrétních příběhů měli účastníci možnost vzájemně si vyměnit zkušenosti při hledání účinných a bezpečných řešení šikany. Během semináře byly účastníkům poskytnuty nejnovější informace z oblasti prevence a řešení šikanování.


Lektorem semináře byl etoped a psychoterapeut Dr. Michal Kolář, který vytvořil původní teorii, diagnostiku a léčbu školního šikanování. Je autorem knih Skrytý svět šikanování ve školách, Bolest šikanování a Nová cesta k léčbě šikany. Vede kurzy prevence šikanování, poskytuje konzultace a supervize.

Seminář se uskutečnil v rámci projektu Na jedné lodi. Fotografie si můžete prohlédnout zde.

 Pozvánka na bezplatný seminář zaměřen na témata: Agrese a agresivita u dětí a mládeže Šikana ve školní třídě
19. 04. 2012

KAPACITA SEMINÁŘE BYLA NAPLNĚNA. Pokud pošlete přihlášku nyní, budete zařazeni do seznamu náhradníků a informováni o případných dalších kurzech.

Termín:
30. 5. 2012
od 8:00 do 8:30 hod. (prezence účastníků)
od 8:30 do 11:45 hod. (dopolední blok – Agrese a agresivita u dětí a mládeže)
od 13:15 do 16:30 hod. (odpolední blok – Šikana ve školní třídě)
Lektorka: Mgr. Marika Kropíková
Místo konání:
budova Krajského úřadu v Českých Budějovicích, ul. Boženy Němcové 49/3
Uzávěrka příjmu přihlášek: 22. 5. 2012 
NÁMI POTVRZENÁ PŘIHLÁŠKA JE PODMÍNKOU ÚČASTI!


Dopolední blok semináře je zaměřen na oblast rozpoznání forem a příčin agrese, pochopení
základních pojmů a příčin vzniku narušených vztahů v kolektivu. V odpoledním bloku se
budeme věnovat tématu šikany ve školní třídě.
Pozvánka
zde.
Přihláška
zde.


Průběžná zpráva k 31.8.2011
18. 01. 2012

Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia realizuje od prosince roku 2009 do června roku 2012 projekt „Na jedné lodi“, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Projekt je zaměřen na podporu zkvalitnění realizace průřezového tématu Multikulturní výchova na školách v Jihočeském kraji a rozšíření povědomí o multikulturní tematice. Další informace.


Informační leták o projektu naleznete
zde.


„INSPIROMAT I.“ akreditovaný workshop pro pedagogy I. stupně ZŠ zapojených do projektu „NA JEDNÉ LODI“
18. 01. 2012

Termín: 23. 2. 2012 od 13:00 do 17:00 hodin
Místo konání
: CEGV Cassiopeia České Budějovice
Uzávěrka příjmu přihlášek
: 15. 2. 2012
E- mailová adresa
: mkv@cegv-cassiopeia.cz
Více informací a přihláška ke stažení zde.

Cílem setkání je zhodnocení cyklu výukových programů realizovaných na Vaší škole a sdílení Vašich i našich zkušeností s multikulturní výchovou a její realizací.„INSPIROMAT II.“ akreditovaný workshop pro pedagogy II. stupně ZŠ zapojených do projektu „NA JEDNÉ LODI“
18. 01. 2012

Termín: 19. 4. 2012 od 13:00 do 17:00 hodin
Místo konání: CEGV Cassiopeia České Budějovice
Uzávěrka příjmu přihlášek: 5. 4. 2012
E- mailová adresa: mkv@cegv-cassiopeia.cz
Více informací a přihláška ke stažení zde.

Cílem setkání je zhodnocení cyklu výukových programů realizovaných na Vaší škole a sdílení Vašich i našich zkušeností s multikulturní výchovou a její realizací.

ÚČAST NA WORKSHOPU JE BEZPLATNÁ


Pozvánka na bezplatný kurz První pomoc při šikanování
18. 01. 2012

Termín: 5. 3. 2012 od 9:00 do 9:30 hod. (prezence účastníků); od 9:30 do 17:30 hod. (seminář)
Místo konání: objekt Junáka - svaz skautů a skautek ČR, v ulici Krajinská 384/40a (vchod ze dvora naproti domu U beránka), 370 01 Č. Budějovice
Uzávěrka příjmu přihlášek: 24. 2. 2012
Lektor: Dr. Michal Kolář
E- mailová adresa: mkv@cegv-cassiopeia.cz
Více informací a přihláška ke stažení: zde.

Výcvikový a prožitkový seminář je zredukován do minimálního metodického celku, který lze v praxi užitečně použít. Uvedená metoda patří do skupiny scénářů, které zvládne škola sama. Jde o základní přístup, jehož zvládnutí umožní pedagogům razantně a bezpečně zastavit většinu typů šikanování.

KURZ JE BEZPLATNÝ.


| 0-15 | 15-30 | 30-33 |


  MKV KNIHOVNA


  INFOSERVIS


Krasec Lesy České republiky Ministerstvo školství a tělovýchovy Síť ekocenter Pavučina Státní fond životního prostředí České republiky Hnutí Brontosaurus Magistrát města České Budějovice Jihočeský kraj Ministerstvo životního prostředí

Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Administrace