PROJEKTY 2015-
Tématické dny
25. 02. 2011

Projekt Kamarád jako kamarád II navázal na projekt Kamarád jako kamarád a byl financován z dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR. Projekt byl realizován od června do prosince 2010 a jeho základním cílem bylo podpořit zkvalitnění realizace průřezového tématu „Multikulturní výchova“ na základních školách. Hlavním výstupem projektu byly tři tematické dny, které nabídly žákům jiný pohled na svět kolem nich – na ten bezprostředně kolem a na ten, se kterým dosud přímou zkušenost pravděpodobně neměli. Od ledna 2011 se tematické dny staly součástí nabídky CEGV Cassiopeia. V rámci projektu vznikly i metodické listy pro pedagogy, které usnadní učitelům zúčastněné školy navázat na tematický den ve své výuce. Materiály jsou zdarma přístupné na webových stránkách organizace zde.Metodické listy k tématickým dnům
16. 02. 2011

V rámci projektu Kamarád jako kamarád II vznikly tři nové publikace: metodické listy pro učitele, které se věnují tematickým dnům „Lidská práva“, „Kulturní rozmanitost“ a „Afrika“. Shrnují metodiku každého dne a nabízejí další možnosti implementace průřezového tématu MKV na Základních školách. Publikace je možné stáhnout zde.


Jak proběhla pilotáž tematických dnů na ZŠ J. Š. Baara
15. 01. 2011

České Budějovice 2010

V prostorách Základní školy J. Š. Baara se v prosinci 2010 uskutečnily 3 tematické dny s multikulturním zaměřením. Tematické dny byly výstupem projektu Kamarád jako kamarád II, který laskavě financovalo MŠMT v rámci Programu pro podporu aktivit v oblasti integrace cizinců. Celkově se projektu zúčastnilo 134 žáků ze 7 tříd 1. a 2. stupně ZŠ J. Š. Baara.

Tematika dnů byla pokaždé jiná – první den proběhl pod názvem Kulturní rozmanitost (8.12.2010), druhý se věnoval Lidským právům (10.12.2010) a třetí byl seznámením s různými aspekty života v Africe (16.12.2010). Pomocí diskuzí, simulačních her a multimediálních prostředků se žáci získali vědomosti aktivním způsobem a mohli si pomocí lektorů vytvořit názor na nabídnutou problematiku. Aktivity se snažily žáky obohatit znalostmi, ale stejně tak rozvinout jejich tvořivost a schopnost komunikace a reflexe světa kolem nich.

Tématický den Kulturní rozmanitost:

Dopolední tematický blok se zaměřil na rozšíření obzoru žáků o rozmanitosti různých kultur. Tematický den trval 4 vyučovací hodiny a byl pilotován ve 3. a v 5. třídě.

Cílem tohoto tematického dne bylo ukázat rozmanitost života a zvyklostí lidí v různých oblastech světa. Žáci si postupně uvědomili podobnosti a rozdíly mezi lidmi a aktivity směřovaly k větší toleranci a pochopení ostatních. Pomocí her a tvůrčí práce žáci poznali různé typy lidského vzhledu, bydlení, jídla, klimatických podmínek a zvyků a podívali se sami na sebe zvnějšku.

Tematický den Lidská práva:


Tento tematický den se zaměřil na problematiku lidských práv a trval 5 vyučovacích hodin. Pilotování proběhlo v 7. třídách školy.

Cílem tematického dne bylo získat povědomí o základních lidských právech a o tom, jak se odrážejí do každodenního života každého z nás. Žáci se postupně od teoretických a historických souvislostí dostávali k světovým problémům, posléze se podívali na situaci v České republice a na konci diskutovali o situaci ve své třídě. Program měl za cíl nejen přivést žáky k novým informacím o jejich lidských právech, ale hlavně je přimět k aktivnějšímu přístupu k problematice dodržování lidských práv. 

 

Tematický den Afrika:


Tematický blok se věnoval africkému kontinentu a jeho rozmanitosti. Proběhl v 9. třídách školy a trval 5 vyučovacích hodin. Značná část dne proběhla v tělocvičně, úvodní a závěrečný blok v učebnách.

Úkolem tematického dne bylo upřesnit a prohloubit znalosti žáků o 4 konkrétních státech: Egypt, J. A. R., Etiopie a DR Kongo. Cílem aktivit na jednotlivých stanovištích bylo zprostředkovat žákům nové informace a i tím nabourat již zažité stereotypy. K tomu byly využity různé postupy a metody jako například simulací každodenního života nebo zvyků pomocí fotek a prezentací nebo využitím her. V poslední vyučovací hodině veškeré získané informace žáci sepsali a znázornili tvůrčím grafem pro porovnání všech zemí s ČR. Den měl povzbudit žáky k empatii a k solidaritě, ukázat krásy a pozitiva Afriky, ale upozornit i na problémy kontinentu.

Tisková zpráva ke stažení
zdePokračování projektu Kamarád jako kamarád
13. 08. 2010

Projekt Kamarád jako kamarád 2 navazuje na projekt Kamarád jako kamarád a je financován z dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR. Projekt je realizován od června do prosince 2010 a jeho základním cílem je podpořit zkvalitnění realizace průřezového tématu „Multikulturní výchova“ na základních školách.

 

Hlavním výstupem projektu budou tři tematické dny, které nabídnou žákům jiný pohled na svět kolem nich – na ten bezprostředně kolem a na ten, se kterým dosud přímou zkušenost pravděpodobně nemají. Na podzim 2010 proběhnou pilotáže tematických dnů. V lednu 2011 se tematické dny stanou součástí nabídky CEGV Cassiopeia.

 

V rámci projektu vzniknou i metodické materiály pro pedagogy, které usnadní učitelům zúčastněných škol navázat na tematický den ve výuce ve škole. Materiály budou zdarma přístupné na našich webových stránkách.
  MKV KNIHOVNA


  INFOSERVIS


Krasec Lesy České republiky Ministerstvo školství a tělovýchovy Síť ekocenter Pavučina Státní fond životního prostředí České republiky Hnutí Brontosaurus Magistrát města České Budějovice Jihočeský kraj Ministerstvo životního prostředí

Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Administrace