PROJEKTY 2015-
Inspirace pro pedagogy - Anotace metodických materiálů

Cvičení pro multikulturní výchovu

Autoři: Machová, Bianka; Šimečková, Veronika; Tušková, Martina
Nakladatel
: CEGV Cassiopeia
Rok vydání:
2009
Počet stran:
39

Anotace:

V publikaci Cvičení pro multikulturní výchovu jsou metodicky zpracována vybraná témata MKV do samostatných vyučovacích hodin. Publikace si je možné objednat nebo stáhnout v elektronické podobě na adrese www.cegv-cassiopeia.cz. Cvičení pro multikulturní výchovu.


Výchova k toleranci a proti rasismu

Autor:
Šišková, Tatjana
ISBN:
80-7178-285-8
Nakladatel:
Portál, s.r.o.
Rok vydání:
1998
Počet stran:
204
Klíčová slova:

diskriminace, rasizmus, xenofobie, menšiny v ČR, výchova k toleranci a respektu, vzdělávání

Anotace:

Kniha přináší základní informace potřebné pro multikulturní výchovu v praxi. Je určena profesionálním pedagogům a všem zájemcům věnujícím se problematice multikulturní výchovy. Cílem publikace je seznámit odbornou veřejnost s pojmy rasizmus, diskriminace, xenofobie, multikulturní společnost, s technikami výuky, které se osvědčily v pražských školách v oblasti výchovy k multietnickému soužití.


Cvičení a hry pro globální výchovu 1

Autor:
Pike, Graham; Selby, David
ISBN:
978-80-7367-629-2
Nakladatel:
Portál, s.r.o
Rok vydání:
2009
Počet stran:
256

Anotace:

Globální výchova je pedagogickým projektem, který usiluje o přizpůsobení cílů a metod vzdělávání potřebám současného a budoucího světa. Autoři projektu připravili sbírku konkrétních činností vhodných pro děti ve věku 6 až 18 let. První díl se zaměřil na pochopení souvislostí mezi člověkem, technikou a přírodním prostředím v globálním světě. Druhá část příručky klade důraz na porozumění sociálním a politickým problémům a na utváření postojů a dovedností potřebných pro zodpovědné občanství v demokratické společnosti (práva a odpovědnost občana, rozvoj a globální spravedlnost, kritické užívání masmédií aj.). Učitelé a vychovatelé zde naleznou bohatý zdroj námětů pro práci v hodinách občanské výchovy, češtiny, zeměpisu a dalších předmětů i pro mimoškolní výchovu.


Cvičení a hry pro globální výchovu 2

Autor:
Pike, Graham; Selby, David
ISBN:
978-80-7367-630-8
Nakladatel:
Portál, s.r.o
Rok vydání:
2009
Počet stran:
235

Anotace:

Kniha Globální výchova je pedagogickým projektem, který usiluje o přizpůsobení cílů a metod vzdělávání potřebám současného a budoucího světa. Autoři projektu připravili sbírku konkrétních činností vhodných pro široké věkové rozpětí dětí (6-18 let), zaměřených na poznávání klíčových faktorů moderního světa a na získání dovedností potřebných pro řešení situací, které přináší globalizace, setkávání různých etnik a kultur, ohrožení životního prostředí, nové technologie atd. Druhá část příručky klade důraz na porozumění sociálním a politickým problémům a na utváření postojů a dovedností potřebných pro zodpovědné občanství v demokratické společnosti. Publikace je určena učitelům základních a středních škol, vedoucím zájmových kroužků, studentům učitelství a zařízením volného času. Hry je možno využít v rámci běžných vyučovacích předmětů nebo jako náměty pro integrované projektové vyučování. Čtenáři tu najdou i základní informace o odborných východiscích a didaktických zásadách globální výchovy.


S Romy žít budeme – jde o to jak

Autor:
Říčan, Pavel
ISBN:
80-7178- 410- 9
Nakladatel:
Portál, s.r.o
Rok vydání:
1998
Počet stran:
143
Klíčova slova:

Romové - dějiny, současná situace, kořeny problémů, společná budoucnost

Anotace:

Kniha je rozdělena do devíti kapitol, v první části publikace je ve stručnosti představena historie Romů a jejich usazování na území Čech. Dále se práce věnuje popisu forem diskriminace a problémů přinášejících soužití s majoritní populací. V další části publikace je nastolena otázka vzdělávání romských dětí, v závěru práce autor nabízí možnosti vedoucí ke vzájemnému porozumění a soužití.


KOMPAS – Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům

Autor:
Kolektiv autorů
ISBN:
80-7203-827-3
Nakladatelství:
Argo
Rok vydání:
2006
Počet stran:
422

Anotace:

Manuál obsahuje náměty a aktivity rozvíjející pozitivní postoj k lidským právům a podporující zapojení mladých lidí do společnosti. Je založen na metodách zážitkové pedagogiky a neformálních vzdělávacích přístupech. Manuál je určen učitelům a pedagogům, vedoucím skupin mládeže a zájemcům o lidská práva.


Krok za krokem k inkluzi


Autor:
Varianty společnosti Člověk v tísni, o. p. s.
ISBN:
978-80-87456-00-2
Nakladatelství:
Člověk v tísni, o. p. s.
Rok vydání:
2010
Počet stran:
95

Anotace:

Příručka Krok za krokem k inkluzi shrnuje zkušenosti z průběhu dvouletého projektu Škola pro každého – škola pro všechny realizovaného programem Varianty společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Cílem publikace je přispět k diskusi o možnostech inkluzivního školství v České republice, zejména o způsobech zapojení dětí ze sociálně vyloučených lokalit do škol hlavního vzdělávacího proudu. Za tímto účelem oslovili autoři i patnáct odborníků z relevantních institucí (MŠMT, PPP, ZŠ, ZŠP apod.), jejichž rozličné názory na současnou podobu českého vzdělávacího systému a snahu o zavádění inkluzivních opatření najdete v druhé části publikace. Příručka je určena především pedagogům, pracovníkům státní správy, samosprávy, nevládních organizací a všem dalším zájemcům o vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí.


Začínáme s GRV


Autor:
Varianty společnosti Člověk v tísni, o. p. s.
ISBN:
978-80-86961-87-3
Nakladatelství:
Člověk v tísni, o. p. s.
Rok vydání:
2009
Počet stran:
67

Anotace:

Před školami a zejména před učiteli stojí v dnešní době nelehký úkol. Měli by připravit své žáky na život v současném rychle se měnícím světě, světě který je čím dál více vzájemně propojený. Změny ve světě reflektuje i česká reforma školství, která nově zavádí klíčové kompetence a průřezová témata jako součást rámcových vzdělávacích programů. Mnozí učitelé však postrádají vhodné učební materiály nebo se necítí dostatečně kompetentní průřezová témata vyučovat. Tápají i v tom, jak konkrétně mohou průřezová témata začlenit do běžné výuky. Případová studie Začínáme s GRV, kterou program Varianty vydal v roce 2009, obsahuje zkušenosti, doporučení a nápady čtyř středních škol zapojených do projektu Náš společný svět, které se v průběhu roku 2009 intenzivně věnovaly začlenění GRV do svých školních vzdělávacích programů. Příručka proto může posloužit coby pomocník dalším pedagogům a školám při zavádění globálních a rozvojových témat do výuky.


Svět do všech předmětů

Globální témata pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia

Autor:
kolektiv autorů
ISBN:
978-80-254-5678-1
Nakladatelství:
Společnost pro Fair Trade
Rok vydání:
2009
Počet stran:
334

Anotace:

Publikace nabízí soubor 34 aktivit, které usnadní rozšíření výuky o globální rozměr do mnoha předmětů (např. ČJ, zeměpis, občanská výchova, matematika, chemie, fyzika, anglický jazyk). Dobře poslouží učitelům, kteří chtějí ve své výuce zohlednit průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Aktivity jsou rozděleny do šesti témat: ekonomická globalizace, kulturní rozmanitosti, přírodní zdroje, migrace, dětská práva, rozvojová spolupráce. Aktivity jsou vystaveny podle principů konstruktivistické pedagogiky, která nové poznání staví na dosavadní zkušenosti a představě žáka.


Svět v nákupním košíku

Příručky k výukovým programům (8. a 9. třída ZŠ a SŠ)

Autor:
kolektiv autorů
Nakladatelství:
Společnost pro Fair Trade
Rok vydání:
2008

Dílny:

Silný kafe. Káva a (ne)spravedlivý obchod (60 str.)

Hořká chuť čokolády. Kakao a dětská práce (52 str.)
Šaty dělají člověka... A kdo dělá šaty? Bavlna a pracovní podmínky v textilním průmyslu (52 str.)
Komu chutná prales. Příčiny a dopady kácení deštných pralesů (56 str.)
Coca-colonizace. O nadnárodních společnostech (nejen) v rozvojových zemích (72 str.)
Skvrny na banánech. O užívání pesticidů v zemědělství a jeho dopadech (49 str.)
Kdo je za vodou? Voda jako podmínka rozvoje (60 str.)


Anotace:

Manuál každé dílny obsahuje:

  • metodiku dílny s podrobným popisem aktivit, potřebných pomůcek a s tipy pro vedení aktivit i celé dílny,
  • teoretickou informační část s použitými zdroji obsahující informace o produktu či plodině (způsob pěstování, postup zpracování a výroby, obchodování), samotném problému (fakta, souvislosti, zajímavosti) a spotřebitelských alternativách, příp. jiných možnostech jak přímo přispět ke zmírnění daného problému rozvojových zemí,
  • pracovní listy pro studenty k jednotlivým aktivitám určené k nakopírování.

Multimediální pomůcky k dílnám (fotografie, zvuková nahrávka, úryvek k filmu) jsou pod chráněným přístupem k dispozici ke stažení na naší webové stránce.


Bohuš a Dáša za lidská práva

Autor:
kolektiv autorů
ISBN:
978-80-86961-52-1
Nakladatelství:
Člověk v tísni, o. p.s.
Rok vydání:
2008
Počet stran:
87

Anotace:

Příručka pedagogům umožní pracovat s tématikou lidských práv prostřednictvím komiksových příběhů a metod interaktivního učení. Tento výukový materiál jako jeden z prvních v České republice komplexním způsobem zpracovává to, jakým způsobem ve školách pracovat s tematikou lidských práv. Hlavním cílem příručky je přiblížit a představit často nejasný a nejednoznačný pojem lidská práva.
Příručku tvoří dvanáct kapitol, které se věnují tématům jako diskriminace, svoboda projevu, terorismus nebo práva dětí. Většina z kapitol je uvedena krátkým komiksovým příběhem a doprovázena aktivitou, kterou mohou učitelé přímo zařadit do výuky. Texty uvádějí jednotlivá témata a slouží jako zdroj informací pro navazující aktivity, které jsou zcela zásadní součástí příručky. Rozsahem témat příručka pokrývá téměř všechny oblasti, které se v rámci kurzů o lidských právech vyučují na předních světových univerzitách.
Příručka je jedním z výstupů mezinárodního projektu Světová škola, do kterého je v současnosti zapojeno více než 200 škol z šesti evropských zemí a Thajska.


Bohouš a Dáša na tržišti světa


Autor:
kolektiv autorů
ISBN:
978-80-86961-63-7
Nakladatelství:
Člověk v tísni, o. p.s.
Rok vydání:
2009
Počet stran:
106

Anotace:

Vzdělávací program Varianty nabízí všem pedagogům pracujícím na poli globálního rozvojového vzdělávání další příručku, v nichž komiksoví průvodci Bohouš a Dáša představují studentům globální problémy. Příručka  „Bohouš a Dáša na tržišti světa“ se  věnuje problematice ekonomické globalizace, zpracovává témata jako například rozměry globalizace, motory globalizace, důsledky, aktéři nebo  zvládání globalizace.


Bohouš a Dáša: klima v tísni


Autor:
kolektiv autorů
ISBN:
978-80-86961-60-6
Nakladatelství:
Člověk v tísni, o. p.s.
Rok vydání:
2009
Počet stran:
75

Anotace:

Příručka určená pro učitele (a žáky) zabývající se problematikou globální rozvojové výchovy přibližuje pomocí komiksových příběhů, textů a výukových aktivit téma klimatické změny v minulosti a dnes. V rámci lekcí provází čtenáře komiksové postavičky Bohouše a Dáši tématy jako jsou například emise, globální klimatické změny a možnosti jejich řešení atd.  


Bohouš a Dáša: šance pro rozvoj


Autor:
kolektiv autorů
ISBN:
978-80-87456-06-4
Nakladatelství:
Člověk v tísni, o. p.s.
Rok vydání:
2010
Počet stran:
105

Anotace:

Příručka je určená pro učitele zabývající se problematikou globálního rozvojového vzdělávání. Její obsah je v souladu s požadavky průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech na SŠ i ZŠ. Pomocí komiksových příběhů, textů a výukových aktivit přibližuje příručka téma zahraniční pomoci v minulosti a dnes. Jednotlivými kapitolami provází čtenáře tradiční komiksové postavičky Bohouš a Dáša, kteří se v komiksech věnují jednotlivým tématům odlehčenou formou, zároveň texty kapitol slouží jako přehledné shrnutí základních informací o zahraniční pomoci pro samotného učitele. Jako inspirace do hodin slouží pak metodické listy na konkrétní témata kapitol.


10krát s MKV

Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu

Autor:
kolektiv autorů
ISBN:
978-80-87456-07-1
Nakladatelství:
Člověk v tísni, o. p. s.
Rok vydání:
2010
Počet stran:
83

Anotace:

V příručce nazvané „10krát s MKV – Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu“ přináší program Varianty čtenářům z řad pedagogů a širší odborné veřejnosti deset nových inspirativních námětů (aktivit) pro výuku multikulturní výchovy na základních a středních školách s akcentem na osobnostní přístup. V pedagogické praxi to znamená důraz na reálné zkušenosti a příběhy lidí žijících v multikulturní realitě a práci s tím, jakým způsobem různé kulturní vlivy působí na každého člověka a spoluvytváří jeho identitu. Namísto popisu a vymezování jednotlivých sociokulturních skupin tento přístup začíná přemýšlením o příčinách a hranicích odlišností každého z nás, tedy především reflexí. Jednotlivé aktivity se věnují různým tématům, pracují s různými materiály, jsou určeny různým věkovým skupinám žáků a využívají různých nástrojů a metod aktivního učení. Všemi se prolíná cílená práce s odlišnostmi, stereotypizací a předsudky i uvědomění si toho, jak a kde se utvářejí. Publikace je ryze praktickým návodem pro všechny, kteří hledají inspiraci a nebojí se vyzkoušet něco nového.


Carly

Metodická příručka

Autor:
Betz Verlag, A.
Nakladatelství:
UNHCR/META
Rok vydání:
1997

Anotace:

Carly slouží jako vzdělávací pomůcka, která seznamuje nenásilnou formou děti posledních ročníků mateřských škol a prvních až třetích tříd základních škol s osudy uprchlíků. Carly je navržena tak, aby se s dětmi otevřeně mluvilo o tématech jako jsou kulturní odlišnosti a vyhnanství, může být východiskem pro různé aktivity nejen na téma migrace.
Obsahuje: sedmiminutový animovaný film, poznámky pro vyučující, metodickou příručku pro učitele (příběh, kresby), které usnadňují práci s tímto tématem a nabízí aktivity rovněž na témata, jako jsou tolerance, hodnoty a emoce.


CZECHMADE? Výstava komiksů o práci cizinců


Autor:
Multikulturní centrum Praha
ISBN:
978-80-904161-3-0
Nakladatelství:
Multikulturní centrum Praha
Rok vydání:
2009
Počet stran:
48

Anotace:

Publikace se zaměřuje na práci cizinců v České republice. Formou komiksů i investigativních reportáží se tak můžete seznámit, za jakých podmínek zde cizinci pracují. Sám název Czech Made s otazníkem poukazuje na to, že za českými výrobky se často skrývá úmorná a mnohahodinová práce migrujících pracovníků. Katalog obsahuje osm reportáží                      - komikových příběhů - přibližujících část života cizinců různých národností, kteří přišli do ČR za prací. V příbězích je zachycen každodenní život cizinců, reálné poměry u českého zaměstnavatele i konkrétní příklady porušování základních lidských práv i pracovních podmínek.


Interkulturní vzdělávání II.


Autor:
Buryánek, J. a kol.
ISBN:
80-903510-5-0
Nakladatelství:
Člověk v tísni, o. p. s.
Rok vydání:
2005
Počet stran:
169

Anotace:

Pokračování příručky IKV 1, poskytuje ucelený vhled do problematiky interkulturního vzdělávání. Publikace má být praktickou pomůckou pro realizaci průřezového tématu Multikulturní výchova na středních školách. První, didakticky zaměřená část obsahuje metodické postřehy k IKV. Druhá část se věnuje tématům jako je gender, česko-německé vztahy, subkultury a pravicový extremismus. Každá kapitola je opět doplněna celou řadou metodických listů, námětů k aktivitám, hrám a diskusím, praktickými aktivitami pro práci s žáky.


Svět bez konfliktů

Didaktické materiály pro výchovu k míru a globální vzdělávání ve školách

Autor:
Gugel, G., Jager, U.
ISBN:
978-80-86961-39-2
Nakladatelství:
Institut pro mírovou pedagogiku Tubingen
Rok vydání:
2007
Počet stran:
145

Anotace:

Jde o jednu z prvních publikací v českém prostředí věnující se takzvané mírové pedagogice, která má mladým lidem ukazovat způsoby, jak se nenásilnou formou vypořádat s konfliktními situacemi, do kterých se dostávají. Kromě seznámení s myšlením a jednáním v duchu této pedagogiky se publikace zaměřuje na příčiny a pozadí eskalace konfliktů, násilí a válek, na podporu míru, předpoklady a šance konstruktivního řešení konfliktů a přístupy k němu.


Společný svět – Příručka globálního rozvojového vzdělávání


Autor:
Nádvorník, O., Volfová, A.
ISBN:
80-903510-0-X
Nakladatelství:
Člověk v tísni, o. p. s.
Rok vydání:
2004
Počet stran:
321

Anotace:

Příručka je určena především středoškolským pedagogům, využívat ji ale mohou i učitelé základních škol a volnočasoví pedagogové, případně i vysokoškolští studenti.
V publikaci naleznete teoretické texty týkající se problematiky rozvojových zemí, rozvojové spolupráce, globalizace, globálních problémů a dalších souvisejících témat a rovněž mnoho připravených aktivit využitelných ve výuce. V České republice se jedná o první didaktický materiál pro učitele, který systematicky zpracovává uvedená témata.


My a ti druzí – příručka pro multikulturní výchovu a vzdělávání na základní škole


Autor:
Multikulturní centrum Praha
ISBN:
80-239-2099-5
Nakladatelství:
Multikulturní centrum Prah
Rok vydání:
2004
Počet stran:
101

Anotace:

Praktické návody na přípravu a realizaci interkulturních dílen, které žákům přiblíží život, historii a kulturu Romů, Vietnamců, Číňanů, obyvatel Ruské federace a základní podobu hlavních monoteistických náboženství.


Multi kulti

Menšiny v ČR. Metodická příručka pro základní školy.

Autor: Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje
ISBN:
978-80-254-5225-7
Nakladatelství:
ARPOK, o. p. s.
Rok vydání:
2009
Počet stran:
149

Anotace:

Metodické příručky představují život sedmi minorit žijících na území ČR (Číňanů, Mongolů, Romů, Rusů, Ukrajinců, Vietnamců a obyvatel Zakavkazska). Každé menšině je věnována jedna kapitola, která je rozdělená na dvě části.
První část slouží jako informační základ o zemi a kultuře, ze které menšina pochází (obecné informace o zemi, historie, kulturní zajímavosti země, důvody, proč její obyvatelé migrují a život jejích obyvatel v ČR). Druhá část obsahuje metodický popis aktivit pro realizaci jedné vyučovací hodiny ke každé menšině.


Multi kulti

Menšiny v ČR. Metodická příručka pro střední školy.

Autor:
Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje
ISBN:
978-80-254-5583-8
Nakladatelství:
ARPOK, o. p. s.
Rok vydání:
2009
Počet stran:
151

Anotace:

Metodické příručky představují život sedmi minorit žijících na území ČR (Číňanů, Mongolů, Romů, Rusů, Ukrajinců, Vietnamců a obyvatel Zakavkazska). Každé menšině je věnována jedna kapitola, která je rozdělená na dvě části.
První část slouží jako informační základ o zemi a kultuře, ze které menšina pochází (obecné informace o zemi, historie, kulturní zajímavosti země, důvody, proč její obyvatelé migrují a život jejích obyvatel v ČR). Druhá část obsahuje metodický popis aktivit pro realizaci jedné vyučovací hodiny ke každé menšině.


Příběhy ze špatné čtvrti


Autor:
Nikolai, T.
ISBN:
978-80-86961-45-3
Nakladatelství:
Člověk v tísni, o. p.s.
Rok vydání:
2007
Počet stran:
117

Anotace:

Vzdělávací program Varianty vydal v prosinci 2007 publikaci Příběhy ze špatné čtvrti aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství - didaktickou příručku pro výuku multikulturní výchovy.
Didaktická příručka Příběhy ze špatné čtvrti aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství je ojedinělým materiálem, který v rámci průřezového předmětu multikulturní výchova umožňuje pedagogům/pedagožkám a studentům/studentkám pracovat s obtížnými tématy jako je sociální vyloučení a segregace Romů. Příručku tvoří informace o segregačních mechanismech v České republice a 12 didakticky zpracovaných případových studií.
Společnost Člověk v tísni byla jednou z prvních organizací, které se začaly zabývat terénní sociální prácí v tzv. sociálně vyloučených lokalitách v České republice. V rámci Programů sociální integrace se terénní sociální pracovníci/pracovnice setkávají s nejrůznějšími lidskými osudy. Pod podmínkou přísné anonymity jsme se pokusili některé z těchto lidských osudů "rekonstruovat". Rekonstruované a převyprávěné příběhy tedy vycházejí ze skutečných událostí a informace v nich obsažené jsou pravdivé. Příběhy obsažené v této publikaci nebyly vybírány jako typické příklady osudů sociálně vyloučených lidí (i když některé z nich jsou příklady přímo "učebnicovými"), ale spíše s ohledem na jejich didaktické využití. Naším cílem je vyprávěním příběhu poukázat na mechanismy, které sociálně vyloučeným obyvatelům pomáhají nebo naopak brání v úspěšné integraci do společnosti. Vzhledem k tomu, že publikace je koncipována jako didaktická příručka a tedy míří především do škol, při výběru příběhů jsme se více zaměřili na oblast vzdělávání.


Gender a demokracie: 1989-2009


Autor:
Sokačová, L.
ISBN:
80-86520-64-1
Nakladatelství:
Gender Studies, o. p. s.
Rok vydání:
2009
Počet stran:
112

Anotace:

Publikace se věnuje vývoji genderové demokracie v ČR a v regionu střední a východní Evropy po roce 1989.


Prosazování genderové rovnosti: vybraná témata


Autor:
Šídová, L.
Nakladatelství:
Česká ženská lobby, o. s.
Rok vydání:
2009
Počet stran:
108

Anotace:

Publikace navazuje na pět kulatých stolů, které zrealizovaly členské organizace České ženské lobby: ženy v politice, domácí násilí, antidiskriminační legislativa, postavení migrantek a práva žen během péče v těhotenství, při porodu a v šestinedělí. Předkládané texty slouží jako kritický (stínový) pohled neziskových organizací a přináší návrhy řešení.


Pokladnice hodnot

Transkulturní učení hodnotám

Autor:
Moree, D., Bittl, K.
ISBN:
978-3-939317-02-9
Nakladatelství:
Institut pro interkulturní a evropská studia
Rok vydání:
2007
Počet stran:
218

Anotace:
Kniha nabízí sociálně-pedagogický přístup pro práci s hodnotami a hodnotovými orientacemi pro téma kulturní rozmanitost. Kromě zasazení práce s hodnotami do teoretického rámce nabízí kniha řadu praktických ukázek aktivit.S vietnamskými dětmi na českých školách


Autor:
Černík, J, a kol.
ISBN:
80-7319-055-9
Nakladatelství:
H&H Vyšehradská, s. r. o.
Rok vydání:
2007
Počet stran:
221

Anotace:
Tato kniha nám nabízí spoustu informací o etniku, které k nám migrovalo již od 40. let 20. století. Měli bychom se o jeho kulturu zajímat, neboť u nás je a bude i nadále. Nepatří mezi neposlušné, nevzdělané a nepracovité. Vietnamci jsou naopak odolní, přizpůsobiví a pilní. Chtějí se mezi nás začlenit, spokojeně tu žít, mít vzdělané děti a dobré uplatnění. Umožněme jim to, zajímejme se o ně a snažme se, aby i naše děti s vietnamskými spolužáky vycházely v dobrém.

Kolektiv autorů, který tuto publikaci vydal, se snažil čerpat ze svých zkušeností. Každý z nich nás seznamuje s určitou oblastí, kterou prozkoumali ať už díky pracovním pobytům ve Vietnamu, či v České republice, kde se touto problematikou také zabývali. Cílem jejich práce je především šíření povědomí o vietnamské kultuře, posílení kulturní adaptace a vzájemné komunikace s tímto etnikem. Kniha skládající se ze čtyř částí je určena jak pedagogům, tak i široké veřejnosti. Každá z těchto částí obsahuje několik článků končících shrnutím, které vytyčuje to nejdůležitější. Poté následují otázky k diskuzi ve třídě vhodné pro práci s dětmi. Pedagog tak může zjistit, co si žáci z daného textu zapamatovali, čemu naopak neporozuměli, jak by se k danému tématu vyjádřili oni sami apod.


Jeden rok v nové zemi


Autor:
Krchová, A.
ISBN:
978-80-904452-2-2
Nakladatelství:
Evropská kontaktní skupina v České republice
Rok vydání:
2010
Počet stran:
160

Anotace:

Učebnice „Jeden rok v nové zemi“ je určená všem migrantům a migrantkám, kteří se chtějí dozvědět něco o české společnosti, jejích zvycích, kultuře a historii. Obsahuje také informace o zaměstnání a podnikání, zdravotním systému, školství nebo systému důchodového a sociálního zabezpečení. Tedy stručný základ, který každý nově příchozí do České republiky potřebuje, aby se dobře zorientoval v novém prostředí.


Kuba, ráj to na pohled


Autor:
Moree, D.
ISBN:
978-80-86211-69-5
Nakladatelství:
Eman
Rok vydání:
2009
Počet stran:
128

Anotace:

Reportážně laděné vyprávění o cestě za obyvateli „ostrova svobody“, kteří čelí nesvobodě, chudobě a duchamornosti pozdního castrovského režimu a podílejí se na nezávislých církevních a lidskoprávních aktivitách. Portréty konkrétních lidí a jejich životních okolností připomínají, že sounáležitost s těmi, na něž dopadá tíha nesvobody a nouze, nepřestává být důležitým úkolem. Zároveň autorka podává svědectví o tom, že přinášet podporu ze svobodného světa se může stát povzbuzením pro obě strany.
Knihu doprovází série fotografií Josého Francisca Ruize Romána a aktuální seznam kubánských vězňů svědomí.


Vietnam - stručná historie států

Autor:
Mullerová, P.
ISBN:
978-80-7277-255-1
Nakladatelství:
Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.
Rok vydání:
2004
Počet stran:
127

Anotace:
Kniha přináší přehledné dějiny Vietnamu. Vietnam bohužel většina z nás vnímá prizmatem komunity trhovců a případně válečných konfliktů z druhé poloviny 20. století. Jedná se přitom o zemi s velice starou a vyspělou kulturou, která si přes dlouhodobou snahu čínského obra udržela svou svébytnost a dnes vzdor komunistickému režimu se i ekonomicky rozvíjí a může tak být nejen zajímavou turistickou, ale i obchodní destinací.Mongolsko - stručná historie států


Autor:
Schwarz, M.
ISBN:
978-80-7277-462-3
Nakladatelství:
Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.
Rok vydání:
2010
Počet stran:
182

Anotace:
Z mongolských stepí povstala již v 1. tisíciletí n. l. řada kočovných kmenů a Čingischán tu ve 13. století vytvořil největší světovou říši. Stát pak upadal v rozbrojích a v 18.–19. století ovládli zemi Čchingové, čínsko-mandžuská dynastie. Nezávislost země byla vyhlášena roku 1911. Poté tu vznikala lidová republika v režii bolševického Ruska (1921–24) a až roku 1990 došlo k demokratizaci při kontinuitě byrokracie s živelnou privatizací, zaostalým venkovem
  i kolapsem hospodářství v 90. letech. Teprve roku 2009 byl zvolen první nekomunistický prezident, který slibuje boj s korupcí.


Atlas lidské migrace


Autor:
Russell, K.
ISBN:
978-80-204-1706-0
Nakladatelství:
Mladá fronza, a. s.
Rok vydání:
2008
Počet stran:
192

Anotace:

Objevte fascinující historii pohybu lidstva během tisíciletí lidské historie, od první cesty z Afriky přes kolonizaci řeckých ostrovů a vikinské objevné plavby po dnešní migrace způsobené hladomory, pronásledováním, válkami či ekonomickými problémy. Kniha Vás seznámí s hlavními příčinami migrace, ekonomickými a společenskými dopady, tradičními cestami a předvídá nové směry lidské migrace. Jedinečné mapy, časové osy a srozumitelný text odhalují motivaci a dopad masových lidských migrací.


Mýty o socialistických časech

Jeden svět na školách – příběhy bezpráví

Autor:
Člověk v tísni
ISBN:
978-80-86961-98-9
Nakladatelství:
Člověk v tísni, o. p.s
Rok vydání:
2010
Počet stran:
89

Anotace:

Od roku 1989 ještě neuplynulo ani čtvrt století a období tzv. husákovské normalizace se už mnoha lidem začíná jevit takřka v růžových barvách. Zrodila se spousta legend: všechno bylo levnější, školství bylo kvalitnější, zdravotnictví nám záviděl celý svět, společnost byla sociálně spravedlivější… Kniha ukazuje, že realita 70. a 80. let vypadala jinak.
Mýty o socialistických časech nejsou odbornou historickou prací a jejich cílem nebylo podat vyčerpávající pohled na socialistickou každodennost. Autorské texty publicistů Adama Drdy, Stanislava Škody a Josefa Mlejnka by ale mohly vyvolat diskusi a mohly by čtenáři posloužit jako korektiv, aby si obraz o životě za normalizace nevytvářel jen na základě růžově zabarvených vzpomínek, tendenčních dobových komedií či seriálů a nostalgicko-nekritické populární filmové tvorby, která se objevila po roce 1989 a většinou se vyznačuje "laskavým humorem", ale postrádá jakoukoli reflexi.
Autory doprovodných fotografií jsou Luboš Kotek, Karel Cudlín a Jan Pohribný. Vytaženy ze šuplíků, v nichž byly desítky let uloženy, nás tyto fotky vrací v čase nazpátek. Možná to nebude úplně příjemné ohlédnutí, ale je ho potřeba.


Další anotace metodických materiálů

Další anotace metodických materiálů 2Zpět na Inspirace pro pedagogy

  MKV KNIHOVNA


  INFOSERVIS


Krasec Lesy České republiky Ministerstvo školství a tělovýchovy Síť ekocenter Pavučina Státní fond životního prostředí České republiky Hnutí Brontosaurus Magistrát města České Budějovice Jihočeský kraj Ministerstvo životního prostředí

Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Administrace