PROJEKTY 2015-
Inspirace pro pedagogy - Užitečné odkazy

Člověk v tísni o.p.s.

Vznikl jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě. Společnost Člověk v tísni realizuje humanitární pomoc, dlouhodobé rozvojové projekty a podporuje snahy o demokratizaci a dodržování lidských práv.

Vedle krizové pomoci a rozvojové spolupráce v „méně šťastných“ oblastech světa společnost uskutečňuje rozsáhlé projekty také v České republice. Odstraňování následků ničivých povodní, jež zasáhly významnou část Česka v roce 2002, se stalo nejrozsáhlejší operací v historii společnosti. Součástí činnosti je již několik let také terénní sociální práce zaměřená na řešení situace ve stále se zvětšujících českých „sociálních ghettech“. Prostřednictvím zavádění interkulturního vzdělávání do českého školského systému společnost Člověk v tísni podporuje toleranci a respekt k minoritním skupinám.

Společnost Člověk v tísni také usiluje o zvýšení informovanosti české veřejnosti o situaci v zemích postižených válkami či totalitárním režimem a o globálních problémech současného světa. Proto úzce spolupracuje s českými médii a od roku 1999 pořádá každoročně mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět.

www.clovekvtisni.cz

www.jedensvet.cz - festival dokumentárních filmů

www.jedensvetnaskolach.cz - program Jeden svět na školách nabízí školám vzdělávací sady, jejichž základ tvoří dokumentární filmy a další audiovizuální materiály. Součástí většiny sad jsou příručky, kde naleznete synopse filmů, aktivity, které témata jednotlivých snímků rozvíjejí, otázky a odpovědi nebo rady a doporučení pro práci s dokumentárním filmem ve výuce.

www.varianty.cz - vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni všestranně podporuje zavádění interkulturního vzdělávání (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV) do českého školství. Program Varianty nabízí pedagogům a školám dlouhodobé i krátkodobé vzdělávací kurzy či semináře týkající se oblasti IKV či GRV. Na webových stránkách jsou k dispozici vydané publikace a příručky, analýzy a výzkumy, tematické bulletiny, metodické listy, přehled kurzů a seminářů, materiály ke stažení, tematické novinové články, seznam doporučené literatury, odkazy aj.


Multikulturní centrum Praha

Občanské sdružení, které zajímají otázky spojené se soužitím lidí z různých kultur v České republice a v jiných částech světa. Má širokou nabídku vzdělávacích, kulturních a informačních aktivit. Pro děti, studenty, učitele, knihovníky, ale i širokou veřejnost připravuje dílny, kurzy, mezinárodní semináře, diskuse, filmové a literární večery, internetové stránky o migraci či multikulturním knihovnictví. Pro zájemce o multikulturní témata je otevřena veřejná knihovna.

www.mkc.cz

www.migraceonline.cz - specializovaný web a fórum Multikulturního centra Praha pro kritickou diskuzi o migraci v ČR a v zemích střední a východní Evropy. Mapuje výzkum, vývoj legislativy, migrační a azylové politiky a činnost vládních i nevládních organizací.

www.evropskemesto.cz


Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje

Byla založena Olomouckým krajem a Univerzitou Palackého v Olomouci. Hlavním posláním je organizování rozvojové spolupráce a humanitární pomoci v zahraničí i v České republice. Zároveň působí na poli osvěty rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, globálního rozvojového vzdělávání a multikulturní výchovy.

www.arpok.cz


Gender Studies o.p.s.

Nevládní nezisková organizace, která slouží především jako informační, konzultační a vzdělávací centrum v otázkách vztahů mužů a žen a jejich postavení ve společnosti. Cílem organizace je shromažďovat a dále zpracovávat a rozšiřovat informace související s genderovou tematikou. Prostřednictvím specifických projektů GS aktivně ovlivňuje změny týkající se rovných příležitostí v různých oblastech, jako jsou například institucionální mechanismy, trh práce, politická participace žen, informační technologie apod. GS také provozuje knihovnu obsahující množství publikací a materiálů k feminismu, gender studies, právům žen a mužů atp.

www.genderstudies.cz


Evropská kontaktní skupina v České republice

Nezisková organizace, která prosazuje rovné příležitosti mezi muži a ženami, bojuje proti rasismu a diskriminaci cizinek a cizinců a snaží se měnit zažité genderové stereotypy a předsudky v ČR i v Evropě.

www.ekscr.cz


Sdružení Meta, o.s.

Tento informační portál, se věnuje začleňování žáků-cizinců do českého vzdělávacího systému. Získáte zde informace o cizincích přicházejících nově do České republiky, o začleňování žáků-cizinců do vzdělávání atp.

www.inkluzivniskola.cz

Multikulturní centra pro oblasti Liberecka a Frýdlantska
Cílem webových stránek je poskytnout především školám, pedagogům a studentům pedagogických fakult informační databázi k zavádění a realizaci multikulturní výchovy na školách.

www.multikultura.cz

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze vytvořila Czechkid

Czechkid je především komplexním nástrojem pro zavedení multikulturní výchovy  do škol. Snaží se zprostředkovat reflexe setkání a sebereflexe v multikulturním prostředí. Ať již máme multikulturní zkušenosti nebo ne, můžeme spolu s postavami reflektovat jejich zkušenosti, můžeme se spolu s nimi zamýšlet nad těmi vlastními. Kromě toho se o konkrétních postavách a jejich životní situaci můžeme něco nového dozvědět.

www.czechkid.czZpět na Inspirace pro pedagogy

  MKV KNIHOVNA


  INFOSERVIS


Krasec Lesy České republiky Ministerstvo školství a tělovýchovy Síť ekocenter Pavučina Státní fond životního prostředí České republiky Hnutí Brontosaurus Magistrát města České Budějovice Jihočeský kraj Ministerstvo životního prostředí

Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS. Administrace